Tag: siouxrecruitment

Is English Important To Software Engineer?

Is English Important To Software Engineer?

Soft and Hard Skills Despite long-standing stereotypes of being introverts, software engineers need the “soft skills” of communication and empathy just as much as they need their technical skillset. Generally, a good software engineer needs all four qualities: “Communication,” “Autonomy,” “Technical,” and “Empathy.” For communication abilities, however, we especially want to have worldwide communication in …

+ Read More

Giải Đáp Thắc Mắc Về Sioux!

Giải Đáp Thắc Mắc Về Sioux!

Đọc tên công ty như thế nào? Đã bao giờ bạn nghe tới tên SIOUX nhưng lại không biết đọc thế nào cho đúng và không biết từ đâu đến? Vậy đọc là “Si úc”, “Si ớt” hay “Sou ciu”. Mạn phép chia sẻ cách phiên âm là \ˈsiüz \ để anh em gọi tên Sioux. …

+ Read More